ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu DEKORDELİSİ.COM.TR Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.bellamaison.com (“SİTE”) internet sitesinin sahibi, Esentepe Mah. Ecza sok. Safter İş Merkezi No:6/1-2 34294 ŞİŞLİ/İstanbul adresinde mukim TAN INVEST DIŞ TİC.AŞ (“DEKORDELİSİ.COM.TR”) ile www.bellamaison.com internet sitesine ÜYE olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir.

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu DEKORDELİSİ.COM.TR’nun sahip olduğu internet sitesi www.dekordelisi.com.tr’den ÜYE’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, ÜYE olmak isteyen kullanıcının, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Üyelik formunda kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde doldurması ve Üyelik başvurusunun DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. ÜYE olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması, DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından belirlenecek diğer şartları sağlaması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları haiz olması gerekmektedir.

3.2. ÜYE, SİTE’ye ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve DEKORDELİSİ.COM.TR’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ÜYE, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. ÜYE, SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri ile DEKORDELİSİ.COM.TR hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru, politika, kural ve bildirime uymayı kabul eder. ÜYE, bu bildirimlere, politika, kural ve mevzuata aykırı kullanım sebebiyle DEKORDELİSİ.COM.TR veya diğer üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan sorumlu olup hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.

3.4. ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin SİTE’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz. ÜYE, SİTE’yi Sözleşme’de belirtilen amaç ve kurallar dahilinde kullanacak olup ÜYE’nin (i) SİTE’nin her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, DEKORDELİSİ.COM.TR sunucularına erişim sağlamaya çalışması (ii) SİTE’ye orantısız derecede büyük yük bindirecek ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunması, (iii) DEKORDELİSİ.COM.TR’un ön yazılı iznini almaksızın SİTE üzerinde otomatik program, webcrawler, örümcek, robot, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımlar aracılığıyla SİTE’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalaması, paylaşması veya kullanması, (iv) SİTE’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması kesinlikle yasaktır. ÜYE, aksi takdirde üyeliğinin DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

3.5. ÜYE, SİTE’de hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.6. ÜYE’nin DEKORDELİSİ.COM.TR internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir.

3.7. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

3.8. DEKORDELİSİ.COM.TR’nun her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.9. SİTE, tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları DEKORDELİSİ.COM.TR’nun mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından DEKORDELİSİ.COM.TR’nun yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

3.10. DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından SİTE iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde SİTE’ye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, SİTE’ye erişilen tarih ve saat, SİTE’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve SİTE’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.11. DEKORDELİSİ.COM.TR SİTE’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. DEKORDELİSİ.COM.TR, SİTE’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman SİTE’de kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

3.13. DEKORDELİSİ.COM.TR, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

3.14. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve DEKORDELİSİ.COM.TR’u bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4. Ticari Elektronik İletiler

4.1. DEKORDELİSİ.COM.TR, ÜYE’nin ticari elektronik iletilere onay vermesi halinde, SİTE’de kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ya da SMS göndermek suretiyle, mal ve hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak amacıyla ÜYE’ye ticari elektronik ileti gönderebilecektir. ÜYE, SİTE’de kayıtlı olan elektronik posta adresini ve telefon numarasını doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür.

4.2. ÜYE, ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay vermeme ya da onayını geri alma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ilgili mevzuat uyarınca sayılan yöntemlerle onayını geri alabileceği gibi DEKORDELİSİ.COM.TR, ÜYE’nin bu hakkının kullanılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla ayrıca ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihlerini SİTE’de yer alan Üyelik bilgileri bölümü vasıtasıyla değiştirebilmesine olanak sağlamaktadır. İleti Yönetim Sistemi üzerinden de izinler geri alınabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunması

5.1. DEKORDELİSİ.COM.TR, işbu Üyelik sözleşmesi kapsamında kişisel verilerin, KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. DEKORDELİSİ.COM.TR, işbu sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında elde ettiği kişisel verileri, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulması, siparişin oluşması ve teslimatın gerçekleşmesi, ÜYE’nin memnuniyetinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, hesaplarının güvenliğinin sağlanması, sahtecilik, dolandırıcılık, SİTE’nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amaçları başta olmak üzere, ÜYE’nin kişisel verilerini işlemekte ve paylaşmaktadır.

5.2. ÜYE, kişisel verileri işleme ve paylaşma faaliyetleri hakkında SİTE’de yer alan ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla detaylı bilgiyi elde edebileceğini anladığını kabul eder. ÜYE, DEKORDELİSİ.COM.TR’un Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta veya şirket uygulamalarında yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.

5.3. ÜYE, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve KVKK kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içerecek şekilde, Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemleriyle veya Üyelik hesabında kayıtlı e-posta adresi üzerinden kvkk@bellamaison.com adresine e-posta göndererek DEKORDELİSİ.COM.TR’a başvuruda bulunabilir.

5.4. DEKORDELİSİ.COM.TR, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ÜYE’nin rızasının bulunduğu takdirde ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen hallerde üçüncü kişilere açıklayabilir ve aktarabilecektir.

5.5. Üyelik sözleşmesinin sona ermesi/Üyelik hesabının kapatılması ile birlikte işleme ve saklama amacı ortadan kalkan kişisel veriler mevzuata uygun olarak silinmekte olup; ÜYE’nin mevzuat uyarınca saklanması zorunlu olan kişisel verileri işlenme amacı ortadan kalkana kadar DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından işlenmeye devam edecektir.

5.6. DEKORDELİSİ.COM.TR söz konusu kişisel verilerin KVKK’nın 12.maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

6. Tebligat

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat DEKORDELİSİ.COM.TR’un Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve ÜYE’nin beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

7. Sözleşmenin Feshi

DEKORDELİSİ.COM.TR ÜYEnin “Üyelik sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Taraflardan her biri işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

8.İhtilaflerin Halli

İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.Yürürlük

İşbu sözleşme ÜYE’nin, üyeliğini iptal etmesi veya DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ÜYE’nin Üyelik kaydı ÜYE’nin işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve elektronik ortamda kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

Shopping Cart
Scroll to Top
Çevrimiçiyiz. Bize yazın.
Merhaba! 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?