İletişim Formu Aydınlatma Metni

İletişim Formu Aydınlatma Metni

A. Veri Sorumlusu

İş bu Aydınlatma Metni, Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti (“Şirket” veya “Dekordelisi”)’ ile internet sitesi üzerinden iletişim formu vasıtasıyla veya şirkete ait sosyal medya hesapları üzerinden, iletişime geçen Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Bella Maison tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Adres, Cep ve ev telefonu, E-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) ve Diğer Bilgiler (Konu Başlığı ve Mesajınız kısmında belirtilen bilgiler)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, Şirket ve/veya şirket adına şubeler nezdinde yürütülen faaliyetler, müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi;

Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya Hizmetlerin Daha Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye Ulaşılabilmesi, Hukuki, Finansal ve Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara, ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan şirket veya kişilere aktarılabilmektedir.

E. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır.

F. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.bellamaison.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

• Esentepe Mahallesi Ecza Sokak, Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394, Şişli/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

• Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) taninvest@hs03.kep.tr iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@bellamaison.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti

Adres: Koza1 cadde No:153/8 ÇANKAYA – ANKARA | Web Site: www.dekordelisi.com.tr Telefon: 0850 495 05 52 | E-posta: kvkk@dekordelisi.com.tr |

Shopping Cart
Scroll to Top
Çevrimiçiyiz. Bize yazın.
Merhaba! 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?