Sosyal Medya ve Whatsapp Destek Hattı Aydınlatma Metni

Sosyal Medya ve Whatsapp Destek Hattı Aydınlatma Metni

A. Veri Sorumlusu

Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti (“Dekordelisi” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İş bu Aydınlatma Metni, Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti’ne ait www.dekordelisi.com.tr web sitesinde yer alan sosyal medya hesapları (Meta Platforms, Inc. [Instagram,Facebook, vb.] /LinkedIn/Twitter[X]/Youtube) ve Whatsapp destek hattı üzerinden şirkete ulaşan ürün veya hizmet alan ilgili kişilerden, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı ilgili kişilerden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kimlik Verileri (Ad-soyad), İletişim Verileri (Telefon Numarası), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, vb.) ve sosyal medya hesapları ve Whatsapp destek hattı üzerinden paylaşabileceğiniz diğer kişisel verileriniz.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Dekordelisi.com.tr’e ait sosyal medya hesaplarının direkt mesajlar bölümü, yorumlar bölümü aracılığı ile Dekordelisi’ne ulaşmanız halinde ve Whatsapp destek hattı gibi dijital iletişim araçları vasıtasıyla şirkete ulaşmanız durumunda toplanmaktadır.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz;

• KVKK md. 5/2-f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak sosyal medya hesapları ve Whatsapp destek hattı aracılığı ile ürün ve hizmetlerimize ve siparişlerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi kapsamında soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık hizmeti sunulması, talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, her türlü mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

• KVKK md. 5/2-ç’de belirtilen “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması), Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

• KVKK md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi durumları da dahil olmak üzere bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

D. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; anlaşmalı iş ortaklarımız ile tedarikçilerimize, sosyal medya hesapları (Meta Platforms, Inc. [Instagram,Facebook, vb.] /LinkedIn/Twitter[X]/Youtube ve diğer anlık mesajlaşma programları) üzerinden iletişime geçilmesi halinde ilgili şirketlere ve son olarak WhatsApp Business üzerinden görüşme hizmetinin sunulabilmesi için WhatsApp LLC’ye aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır.

E. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.dekordelisi.com.tr adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

• Esentepe Mahallesi Ecza Sokak, Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394, Şişli/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@bellamaison.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti

Adres: Koza1 cadde No:153/8 ÇANKAYA – ANKARA | Web Site: www.dekordelisi.com.tr Telefon: 0850 495 05 52 | E-posta: kvkk@dekordelisi.com.tr |

Shopping Cart
Scroll to Top
Çevrimiçiyiz. Bize yazın.
Merhaba! 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?