Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri Sahibi Başvuru Formu

Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Kişisel verilerin korunması, Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti (“Dekordelisi” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir.

Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti

olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere; özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz, Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve

i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirket’imize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirket’imize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

No. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Yapılması Gereken

1. Yazılı Olarak Başvuru Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur) veya

Noter vasıtasıyla Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No:6/1 D:2 34394 Şişli/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

2. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle ……………………….. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@dekordelisi.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla ……………………… E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Veri Sorumlusu Şirket İletişim Bilgileri: Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd.Şti

Adres : Koza 1 cadde. No:153/8 ÇANKAYA – ANKARA

Tel : (0850) 495 05 52

Web Site : www.dekordelisi.com.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Ad:

Soyad:

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

(Belirtmeniz halinde

size daha hızlı yanıt

verebileceğiz.)

Adres:

Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):

Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin: □ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta gönderilmesini istiyorum.

□ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Bunun yanında yapılan işin mahiyeti uyarınca gerektiği haller haricinde, lütfen kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. İşin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) :

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Shopping Cart
Scroll to Top
Çevrimiçiyiz. Bize yazın.
Merhaba! 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?